Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Botoks


Cennik

- jedna okolica ( kurze łapki, lwia  zmarszczka, zmarszczki poprzeczne czoła)  - 650zł
- całe  czoło- 900zł
- całe  czoło i kurze łapki- 1100zł
- leczenie nadpotliwości ( pachy lub  dłonie lub stopy) - 1800zł
Botoks -  jedna  okolica   650zł
Tera­pia botu­li­nowa jest jedyną metodą reduk­cji zmarsz­czek mimicz­nych, która działa na ich główną przy­czynę – skurcz mię­śni mimicz­nych.Botu­lina zatrzy­muje impuls ner­wowy tak, by nie dotarł on do mię­śnia i nie powo­do­wał jego kur­cze­nia. Pełny efekt jest widoczny po 7–10 dniach i utrzy­muje się śred­nio  4 – 6 mie­sięcy.


Zale­ce­nia po zabiegu:


Do ok 4h po zabiegu należy uni­kać schy­la­nia się oraz pozy­cji leżącej
W dniu zabiegu nie jest wska­zany lot samolotem
24h od wstrzyk­nię­cia nie należy spo­ży­wać alkoholu
Miejsc ostrzyk­nię­tych nie należy masować
Przez pierw­szy dzień uni­kać wysiłku fizycz­nego i  prze­grza­nia orga­ni­zmu (sauna, sola­rium itp.)
Wska­zana kon­trola ok. 2 tygo­dnie od zabiegu


Do naj­częst­szych dzia­łań nie­po­żą­da­nych należą:


Małe krwiaki, które mogą powstać w miej­scu wstrzyknięcia
Mały, przej­ściowy obrzęk z poja­wie­niem się deli­kat­nego mrowienia
Obni­że­nie lub unie­sie­nie brwi w przy­padku lecze­nia zmarsz­czek czołowych


Prze­ciw­wska­za­nia do wyko­na­nia zabiegu:

Cho­roby płytki nerwowo-mięśniowej (mia­ste­nia gra­vis, zespół Lam­berta Eatona, stward­nie­nie zani­kowe boczne)
Padaczka
Aler­gia na albu­minę ludzką
Aler­gia na tok­synę botu­li­nową typu A
Przyj­mo­wa­nie anty­bio­ty­ków ami­no­gli­ko­zy­do­wych, np. gentamycyny
Roz­le­głe uszko­dze­nia skóry
Poprze­dza­jące zabiegi chi­rur­gii pla­stycz­nej twa­rzy, także z zasto­so­wa­niem silikonu
Ciąża i kar­mie­nie piersią

W lecze­niu nad­po­tli­wo­ści dłoni, stóp i pach naj­sku­tecz­niej­szą obecnie metodą jest poda­nie tok­syny botu­li­no­wej. Botu­lina blo­kuje dzia­ła­nie ner­wów, które biorą udział w zaopa­try­wa­nia gru­czo­łów wydzie­la­ją­cych pot. Efekty poja­wiają się po kilku dniach i utrzy­mują od kilku mie­sięcy do roku.Beauty Care
Instytut Zdrowia i Urody
ul.Łucka 20 lok. 22
00-845 Warszawa
tel: 602-154-222
Godziny Otwarcia
pon. - sob. 9.00 – 21.00
2014 - salonbeautycare.pl | Polityka Cookies
Projekt: bxmmultimedia