Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

Mikrodermabrazja diamentowa

Cennik

-
mikrodermabrazja diamentowa PROMOCJA!!!70 zł pakiet 3 zabiegi 200zł
Mikro­der­ma­bra­zja jest  bez­piecz­nym, a zara­zem sku­tecz­nym zabie­giem złusz­cza­ją­cym naskó­rek. Nie nie­sie on ze sobą ryzyka prze­bar­wień i blizn. Usu­nię­cie powierzch­nio­wych warstw pobu­dza syn­tezę kola­genu i ela­styny,  zwęża pory, zmniej­sze­niu ule­gają bli­zny i roz­stępy, a także drobne zmarszczki i prze­bar­wie­nia. Skóra staje się gład­sza, jaśniej­sza  i bar­dziej ela­styczna już po pierw­szym zabiegu.Wska­za­nia do mikro­der­ma­bra­zji diamentowej:

Trą­dzik pospo­lity
Bli­zny potrą­dzi­kowe, zani­kowe i przerosłe
Uszko­dze­nia posło­neczne skóry (twarz, ręce, szyja)
Prze­bar­wie­nia i odbarwienia
Szorstki, zro­go­wa­ciały naskórek
Rogo­wa­ce­nie okołomieszkowe
Roz­sze­rzone pory
Zaskór­niki, prosaki
Roz­stępy
Cel­lu­lit
Wiot­kość skóry
Odmła­dza­nie skóry i likwi­da­cja deli­kat­nych zmarsz­czek wokół oczu, ust i szyi
Jako przy­go­to­wa­nie skóry do innych zabie­gów (np. lase­ro­wych, peelin­gów chemicznych)


Prze­ciw­wska­za­nia do mikrodermabrazji:

Zaka­że­nia bak­te­ryjne: lisza­jec zakaźny, figówka gronkowcowa
Trą­dzik krost­kowy, ropowiczy
Trą­dzik różowaty
Skóra powiek
Prze­czosy, nad­żerki (uszko­dze­nia cią­gło­ści skóry)
Nowo­twory skóry i znamiona
Naczy­niaki jamiste
Zaka­że­nia wiru­sowe: bro­dawki, opryszczka, mię­czak zakaźny
Tera­pia prze­ciw­trą­dzi­kowa Roac­cu­ta­nem – wska­zana co naj­mniej 3 mie­sięczna przerwa
Skłon­ność do kolo­idów (bliznowców)
Zaka­że­nia grzybicze


Po zabiegu
Skóra może być chwi­lowo deli­kat­nie zaczer­wie­niona. Może wystą­pić uczu­cie mro­wie­nia, pie­cze­nia, świądu – objawy te szybko ustę­pują. Następ­nego dnia po zabiegu skóra jest roz­świe­tlona, pełna bla­sku. Dosko­nale przyj­muje pre­pa­raty pielęgnacyjne.
Należy uni­kać pro­mieni sło­necz­nych (3–4 tygo­dnie po zabiegu). U osób sto­su­ją­cych aspi­rynę i nie­ste­ro­idowe leki prze­ciw­za­palne – mogą poja­wić się wybro­czyny (mogą utrzy­mać się do 3 dni).Beauty Care
Instytut Zdrowia i Urody
ul.Łucka 20 lok. 22
00-845 Warszawa
tel: 602-154-222
Godziny Otwarcia
pon. - sob. 9.00 – 21.00
2014 - salonbeautycare.pl | Polityka Cookies
Projekt: bxmmultimedia