Ta strona używa mechanizmu ciasteczek (Cookie). Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Cookies. Zamknij okno

O nas


Piękne wnętrze salonu i miła obsługa pozwala na relaks i zregenerowanie organizmu. Oferujemy szeroki zakres usług kosmetycznech i medycyny estetycznej, co pozwala uzyskać efekt odmłodzenia i odchudzenia ciała. Stosujemy wyłącznie sprawdzone, bezpieczne preparaty znanych marek, jak Jevederm, CROMA Princess Rich .

Salon  Beauty  Care jest  miejscem gdzie profesjonalizm  w medy­cy­nie este­tycz­nej połą­czy­li­śmy z wie­dzą spe­cja­li­stów z zakresu kosme­to­lo­gii   two­rząc uni­kalne miej­sce, w któ­rym natu­ralne piękno wydo­by­wamy poprzez osią­gnię­cie rów­no­wagi i har­mo­nii  ciała. Naj­waż­niej­sze jest dla nas pozna­nie potrzeb Klienta, dla­tego z każ­dym pro­wa­dzimy szcze­gó­łową kon­sul­ta­cję, w wyniku któ­rej ukła­dany jest indy­wi­du­alny plan zabie­gów i rytu­ałów  SPA. Nasi spe­cja­li­ści udzie­lają także porad w zakre­sie pie­lę­gna­cji urody, zmiany nawy­ków żywie­nio­wych i poprawy kon­dy­cji fizycz­nej tak, by pro­po­no­wane zabiegi przy­nio­sły ocze­ki­wane i dłu­go­trwałe rezultaty. 

Bony  Upominkowe


Czy kie­dy­kol­wiek zasta­na­wiali się Pań­stwo nad pre­zen­tem dla bli­skiej osoby? Chcieli Pań­stwo, aby był wystar­cza­jąco eks­klu­zywny, a jed­no­cze­śnie sub­telny, ele­gancki, tra­fić w gust i marze­nia osoby obdarowanej.
Ofe­ru­jemy Bon Upo­min­kowy na dowolne usługi z naszego kata­logu. Można wybrać zakres zabie­gów, albo pozo­sta­wić decy­zję oso­bie obda­ro­wa­nej. Wybór zabie­gów może być poprze­dzony kon­sul­ta­cją leka­rza medy­cyny este­tycz­nej lub kosmetologa.


Pakiety  dla  firm


Obdaruj  swojego  pracownika  i  popraw  wizerunek  firmy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !


Zapraszamy na   fanpage:  www.facebook.com/instytutbeautycare
<script type="text/javascript" src="https://sealserver.trustwave.com/seal.js?style=invert&size=65x36&code=72a91d0326af4a23aa9341bd58c1d459"></script>Beauty Care
Instytut Zdrowia i Urody
ul.Łucka 20 lok. 22
00-845 Warszawa
tel: 602-154-222
Godziny Otwarcia
pon. - sob. 9.00 – 21.00
2014 - salonbeautycare.pl | Polityka Cookies
Projekt: bxmmultimedia